Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 26. augustā

2011. gada 30. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 26. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 4.0 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošas operācijas ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 176.8 mljrd. euro). 2011. gada 25. augustā operācijai 0.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju), kuru Eiropas Centrālā banka noslēgusi ar Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 335.0 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.4 mljrd. euro (līdz 850.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.9 mljrd. euro (līdz 62.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 46.4 mljrd. euro (līdz 289.9 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 24. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 147.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 133.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 96.0 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 110.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 121.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 105.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 5.3 mljrd. euro (līdz 175.3 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās, veicot pirkumus "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros un pienākot vērtspapīru dzēšanas termiņam "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 26. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 115.6 mljrd. euro un 59.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 47.8 mljrd. euro (līdz 197.0 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,248 −4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 214,935 −941
2.1 SVF debitoru parādi 75,959 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 138,975 −942
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,901 588
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,750 −1,405
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,750 −1,405
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 524,581 −14,113
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 133,674 −14,015
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 390,830 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −90
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 77 −8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 49,828 733
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 510,325 5,656
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 175,309 5,324
7.2 Pārējie vērtspapīri 335,015 332
8 Valdības parāds euro 33,944 1
9 Pārējie aktīvi 328,122 4,472
Kopā aktīvi 2,071,633 −5,013
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 850,189 −4,398
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 431,687 −15,590
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 196,998 −47,832
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 121,190 15,279
2.3 Termiņnoguldījumi 110,500 14,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,998 2,462
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,660 2,480
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 70,910 10,581
5.1 Saistības pret valdību 62,528 10,868
5.2 Pārējās saistības 8,382 −287
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 44,596 −308
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,083 494
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,773 −90
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,773 −90
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 205,427 1,818
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,071,633 −5,013

Kontaktinformācija presei