Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. august 2011

30. august 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. augustil 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 4,0 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga kauplemine kuldmüntidega.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 176,8 miljardi euroni. 25. augustil 2011 möödus 0,5 miljardi USA dollari suuruse operatsiooni seitsmepäevane tähtaeg. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 335,0 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,4 miljardi euro võrra 850,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,9 miljardi euro võrra 62,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 46,4 miljardi euro võrra 289,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. augustil 2011 möödus 147,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 133,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 96,0 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 110,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 121,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 105,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 5,3 miljardi euro võrra 175,3 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames ja sama programmi raames ostetud väärtpaberite lunastamisest. Selle tulemusel ulatus 26. augustil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 115,6 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 47,8 miljardi euro võrra 197,0 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 248 −4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 214 935 −941
2.1 Nõuded RVFle 75 959 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 138 975 −942
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 901 588
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 750 −1 405
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 750 −1 405
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 524 581 −14 113
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 133 674 −14 015
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 390 830 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −90
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 77 −8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 828 733
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 510 325 5 656
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 175 309 5 324
7.2 Muud väärtpaberid 335 015 332
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 1
9 Muud varad 328 122 4 472
Varad kokku 2 071 633 −5 013
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 850 189 −4 398
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 431 687 −15 590
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 196 998 −47 832
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 121 190 15 279
2.3 Tähtajalised hoiused 110 500 14 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 998 2 462
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 660 2 480
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 70 910 10 581
5.1 Valitsussektor 62 528 10 868
5.2 Muud kohustused 8 382 −287
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 44 596 −308
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 083 494
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 773 −90
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 773 −90
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 205 427 1 818
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 071 633 −5 013

Kontaktandmed