Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. august 2011

30. august 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. august 2011, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 4,0 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld, der trådte i kraft den 27. september 2009) og en anden centralbank i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 176,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og som følge af en likviditetstilførende transaktion i amerikanske dollar. Den 25. august 2011 udløb en operation på 0,5 mia. amerikanske dollar med en løbetid på syv dage. Denne operation blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har indgået med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 335,0 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,4 mia. euro til 850,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,9 mia. euro til 62,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 46,4 mia. euro til 289,9 mia. euro. Onsdag den 24. august 2011 udløb en primær markedsoperation på 147,7 mia. euro, og en ny på 133,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 96,0 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 110,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 121,2 mia. euro (mod 105,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 5,3 mia. euro til 175,3 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 26. august 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 115,6 mia. euro og 59,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 47,8 mia. euro til 197,0 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.248 −4
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 214.935 −941
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.959 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 138.975 −942
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.901 588
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.750 −1.405
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.750 −1.405
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 524.581 −14.113
5.1 Primære markedsoperationer 133.674 −14.015
5.2 Langfristede markedsoperationer 390.830 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −90
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 77 −8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.828 733
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 510.325 5.656
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 175.309 5.324
7.2 Andre værdipapirer 335.015 332
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 1
9 Andre aktiver 328.122 4.472
Aktiver i alt 2.071.633 −5.013
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 850.189 −4.398
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 431.687 −15.590
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 196.998 −47.832
2.2 Indlånsfacilitet 121.190 15.279
2.3 Indskud med fast løbetid 110.500 14.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.998 2.462
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.660 2.480
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 70.910 10.581
5.1 Offentlig forvaltning og service 62.528 10.868
5.2 Andre forpligtelser 8.382 −287
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 44.596 −308
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.083 494
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.773 −90
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.773 −90
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 205.427 1.818
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.071.633 −5.013

Medie- og pressehenvendelser