Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. srpnu 2011

30. srpna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. srpna 2011 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 4,0 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009), a obchodováním se zlatými mincemi, který prováděla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,8 mld. EUR na 176,8 mld. EUR. 25. srpna 2011 byla splatná sedmidenní operace o objemu 0,5 mld. USD. Eurosystém ji prováděl v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovou linkou), které Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 335,0 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 4,4 mld. EUR na 850,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,9 mld. EUR na 62,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 46,4 mld. EUR na 289,9 mld. EUR. Ve středu 24. srpna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 147,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 133,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 96,0 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 110,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 121,2 mld. EUR (oproti 105,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 5,3 mld. EUR na 175,3 mld. EUR. Tento nárůst je důsledkem čistého výsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 26. srpna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 115,6 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 47,8 mld. EUR na 197,0 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 248 −4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 214 935 −941
2.1 Pohledávky za MMF 75 959 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 138 975 −942
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 901 588
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 750 −1 405
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 750 −1 405
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 524 581 −14 113
5.1 Hlavní refinanční operace 133 674 −14 015
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 390 830 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −90
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 77 −8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 828 733
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 510 325 5 656
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 175 309 5 324
7.2 Ostatní cenné papíry 335 015 332
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 1
9 Ostatní aktiva 328 122 4 472
Aktiva celkem 2 071 633 −5 013
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 850 189 −4 398
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 431 687 −15 590
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 196 998 −47 832
2.2 Vkladová facilita 121 190 15 279
2.3 Termínované vklady 110 500 14 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 998 2 462
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 660 2 480
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 70 910 10 581
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 62 528 10 868
5.2 Ostatní závazky 8 382 −287
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 44 596 −308
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 083 494
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 773 −90
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 773 −90
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 205 427 1 818
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 071 633 −5 013

Kontakty pro média