Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 август 2011 г.

30 август 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 4,0 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 26 август 2011 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата и сделката със златни монети, извършена от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,8 млрд. евро до 176,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции и на една операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 25 август 2011 г. настъпи падежът на операция с матуритет 7 дни в размер на 0,5 млрд. щатски долара. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено между Европейската централна банка и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 335,0 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,4 млрд. евро до 850,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,9 млрд. евро до 62,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 46,4 млрд. евро до 289,9 млрд. евро. На 24 август 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 147,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 133,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 96,0 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 110,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 121,2 млрд. евро (при 105,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 5,3 млрд. евро до 175,3 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 26 август 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 115,6 млрд. евро и 59,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 47,8 млрд. евро до 197,0 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 248 −4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 214 935 −941
2.1 Вземания от МВФ 75 959 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 138 975 −942
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 901 588
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 750 −1 405
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 750 −1 405
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 524 581 −14 113
5.1 Основни операции по рефинансиране 133 674 −14 015
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 390 830 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −90
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 77 −8
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 49 828 733
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 510 325 5 656
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 175 309 5 324
7.2 Други ценни книжа 335 015 332
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 1
9 Други активи 328 122 4 472
Общо активи 2 071 633 −5 013
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 850 189 −4 398
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 431 687 −15 590
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 196 998 −47 832
2.2 Депозитно улеснение 121 190 15 279
2.3 Срочни депозити 110 500 14 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 998 2 462
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 660 2 480
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 70 910 10 581
5.1 Сектор „Държавно управление“ 62 528 10 868
5.2 Други задължения 8 382 −287
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 44 596 −308
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 083 494
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 773 −90
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 773 −90
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 205 427 1 818
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 071 633 −5 013

Данни за контакт за медиите