Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 maj 2011

31 maj 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 maj 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 176,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 337,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 834,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,2 miljarder EUR till 65 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,2 miljarder EUR till 343,1 miljarder EUR. Onsdagen den 25 maj 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 119,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 116,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 75 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls. Torsdagen den 26 maj 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 39,8 miljarder EUR och ersattes av en ny på 48,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som veckan före) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 19,4 miljarder EUR (jämfört med 17,8 miljarder EUR veckan före).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 135,3 miljarder EUR. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,9 miljarder EUR respektive 60,4 miljarder EUR den vecka som slutade den 27 maj 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,4 miljarder EUR till 212,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.669 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.385 718
2.1 Fordringar på IMF 74.886 73
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.499 645
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.941 −825
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.393 621
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.393 621
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 437.547 4.800
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 116.102 −3.296
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 321.313 8.037
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 82 48
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 50 12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 47.160 −3.361
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 472.698 1.240
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 135.280 0
7.2 Andra värdepapper 337.418 1.240
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.521 −6
9 Övriga tillgångar 296.296 1.552
Summa tillgångar 1.900.610 4.740
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 834.123 2.115
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 307.180 −3.840
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 212.761 −4.392
2.2 Inlåningsfacilitet 19.382 1.580
2.3 Inlåning med fast löptid 75.000 −1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 37 −28
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.495 −267
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 72.596 7.176
5.1 Offentliga sektorn 64.984 7.210
5.2 Övriga skulder 7.612 −34
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.131 705
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.712 −689
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.820 547
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.820 547
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 186.852 −1.019
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.199 12
Summa skulder 1.900.610 4.740

Kontakt för media