Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. maja 2011

31. maj 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. maja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 176,2 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 337,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,1 milijarde EUR na 834,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,2 milijarde EUR na 65 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 4,2 milijarde EUR na 343,1 milijarde EUR. V sredo, 25. maja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 119,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 116,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 75 milijard EUR. V četrtek, 26. maja 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 39,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 48,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 19,4 milijarde EUR (v primerjavi s 17,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 135,3 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 27. maja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,9 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4,4 milijarde EUR na 212,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.669 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.385 718
2.1 Terjatve do MDS 74.886 73
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.499 645
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.941 −825
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.393 621
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.393 621
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 437.547 4.800
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 116.102 −3.296
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 321.313 8.037
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 82 48
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 50 12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 47.160 −3.361
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 472.698 1.240
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 135.280 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 337.418 1.240
8 Dolg širše države v EUR 34.521 −6
9 Druga sredstva 296.296 1.552
Skupaj sredstva 1.900.610 4.740
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 834.123 2.115
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 307.180 −3.840
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 212.761 −4.392
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 19.382 1.580
2.3 Vezane vloge 75.000 −1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 37 −28
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.495 −267
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 72.596 7.176
5.1 Širša država 64.984 7.210
5.2 Druge obveznosti 7.612 −34
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.131 705
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.712 −689
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.820 547
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.820 547
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 186.852 −1.019
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.199 12
Skupaj obveznosti 1.900.610 4.740

Stiki za medije