Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. máju 2011

31. mája 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. mája 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) po zohľadnení klientskych a portfóliových transakcií zostala takmer nezmenená na úrovni 176,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 337,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,1 mld. EUR na 834,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 7,2 mld. EUR na 65 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 4,2 mld. EUR na 343,1 mld. EUR. V stredu 25. mája 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 119,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 116,1 mld. EUR. V ten istý deň boli tiež splatné termínované vklady vo výške 76 mld. EUR a boli prijaté nové vklady vo výške 75 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 26. mája 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 39,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 48,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 19,4 mld. EUR (v porovnaní so 17,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil a zostal na úrovni 135,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 27. mája 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,4 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 4,4 mld. EUR na 212,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 669 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 385 718
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 886 73
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 499 645
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 941 −825
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 393 621
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 393 621
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 437 547 4 800
5.1 Hlavné refinančné operácie 116 102 −3 296
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 321 313 8 037
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 82 48
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 50 12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 47 160 −3 361
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 472 698 1 240
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 135 280 0
7.2 Ostatné cenné papiere 337 418 1 240
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 521 −6
9 Ostatné aktíva 296 296 1 552
Úhrn aktív 1 900 610 4 740
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 834 123 2 115
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 307 180 −3 840
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 212 761 −4 392
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 19 382 1 580
2.3 Termínované vklady 75 000 −1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 37 −28
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 495 −267
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 72 596 7 176
5.1 Verejná správa 64 984 7 210
5.2 Ostatné záväzky 7 612 −34
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 131 705
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 712 −689
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 820 547
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 820 547
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 186 852 −1 019
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 199 12
Úhrn pasív 1 900 610 4 740
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá