Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 maja 2011 r.

31 maja 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 maja 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 176,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 337,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,1 mld euro do poziomu 834,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,2 mld euro do poziomu 65 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,2 mld euro do poziomu 343,1 mld euro. W środę 25 maja 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 119,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 116,1 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 76 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 75 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 26 maja 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 39,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 48,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 19,4 mld euro (wobec 17,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 135,3 mld euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 27 maja 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,4 mld euro do poziomu 212,8 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.669 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.385 718
2.1 Należności od MFW 74.886 73
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.499 645
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.941 −825
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.393 621
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.393 621
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 437.547 4.800
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 116.102 −3.296
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 321.313 8.037
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 82 48
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 50 12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 47.160 −3.361
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 472.698 1.240
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 135.280 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.418 1.240
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.521 −6
9 Pozostałe aktywa 296.296 1.552
Aktywa razem 1.900.610 4.740
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 834.123 2.115
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 307.180 −3.840
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 212.761 −4.392
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 19.382 1.580
2.3 Depozyty terminowe 75.000 −1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 −28
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.495 −267
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 72.596 7.176
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.984 7.210
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.612 −34
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.131 705
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.712 −689
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.820 547
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.820 547
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 186.852 −1.019
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.199 12
Pasywa razem 1.900.610 4.740

Kontakt z mediami