Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 mei 2011

31 mei 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 mei 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 176,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 337,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,1 miljard naar EUR 834,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,2 miljard naar EUR 65 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,2 miljard naar EUR 343,1 miljard. Op woensdag 25 mei 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 119,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 116,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 75 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 26 mei 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 39,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 48,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 19,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 17,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 135,3 miljard. In de week die eindigde op 27 mei 2011 bedroeg derhalve de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 74,9 miljard en EUR 60,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,4 miljard naar EUR 212,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.669 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.385 718
2.1 Vorderingen op het IMF 74.886 73
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.499 645
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.941 −825
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.393 621
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.393 621
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 437.547 4.800
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 116.102 −3.296
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 321.313 8.037
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 82 48
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 50 12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 47.160 −3.361
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 472.698 1.240
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 135.280 0
7.2 Overige waardepapieren 337.418 1.240
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.521 −6
9 Overige activa 296.296 1.552
Totaal activa 1.900.610 4.740
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 834.123 2.115
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 307.180 −3.840
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 212.761 −4.392
2.2 Depositofaciliteit 19.382 1.580
2.3 Termijndeposito's 75.000 −1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 37 −28
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.495 −267
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.596 7.176
5.1 Overheid 64.984 7.210
5.2 Overige verplichtingen 7.612 −34
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.131 705
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.712 −689
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.820 547
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.820 547
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 186.852 −1.019
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.199 12
Totaal passiva 1.900.610 4.740

Contactpersonen voor de media