Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 27. maijā

2011. gada 31. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 27. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (176.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 337.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 834.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.2 mljrd. euro (līdz 65 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.2 mljrd. euro (līdz 343.1 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 25. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 119.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 116.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 75 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 26. maijā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 39.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 48.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 19.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 17.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (135.3 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 27. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.9 mljrd. euro un 60.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.4 mljrd. euro (līdz 212.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,669 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,385 718
2.1 SVF debitoru parādi 74,886 73
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,499 645
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,941 −825
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,393 621
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,393 621
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 437,547 4,800
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 116,102 −3,296
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 321,313 8,037
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 82 48
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 50 12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 47,160 −3,361
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 472,698 1,240
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 135,280 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 337,418 1,240
8 Valdības parāds euro 34,521 −6
9 Pārējie aktīvi 296,296 1,552
Kopā aktīvi 1,900,610 4,740
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 834,123 2,115
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 307,180 −3,840
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 212,761 −4,392
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 19,382 1,580
2.3 Termiņnoguldījumi 75,000 −1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 37 −28
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,495 −267
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 72,596 7,176
5.1 Saistības pret valdību 64,984 7,210
5.2 Pārējās saistības 7,612 −34
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,131 705
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,712 −689
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,820 547
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,820 547
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 186,852 −1,019
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,199 12
Kopā pasīvi 1,900,610 4,740

Kontaktinformācija presei