Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. maj 2011

31. maj 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. maj 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret på 176,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 337,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,1 mia. euro til 834,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,2 mia. euro til 65 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,2 mia. euro til 343,1 mia. euro. Onsdag den 25. maj 2011 udløb en primær markedsoperation på 119,4 mia. euro, og en ny på 116,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 75 mia. euro. Torsdag den 26. maj 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 39,8 mia. euro, og en ny på 48,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 19,4 mia. euro (mod 17,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 135,3 mia. euro. I ugen, der sluttede den 27. maj 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,9 mia. euro og 60,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,4 mia. euro til 212,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.669 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.385 718
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.886 73
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.499 645
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.941 −825
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.393 621
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.393 621
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 437.547 4.800
5.1 Primære markedsoperationer 116.102 −3.296
5.2 Langfristede markedsoperationer 321.313 8.037
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 82 48
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 50 12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 47.160 −3.361
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 472.698 1.240
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 135.280 0
7.2 Andre værdipapirer 337.418 1.240
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.521 −6
9 Andre aktiver 296.296 1.552
Aktiver i alt 1.900.610 4.740
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 834.123 2.115
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 307.180 −3.840
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 212.761 −4.392
2.2 Indlånsfacilitet 19.382 1.580
2.3 Indskud med fast løbetid 75.000 −1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 37 −28
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.495 −267
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 72.596 7.176
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.984 7.210
5.2 Andre forpligtelser 7.612 −34
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.131 705
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.712 −689
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.820 547
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.820 547
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 186.852 −1.019
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.199 12
Passiver i alt 1.900.610 4.740

Medie- og pressehenvendelser