Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. květnu 2011

31. května 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. května 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 176,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 337,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,1 mld. EUR na 834,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7,2 mld. EUR na 65 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 4,2 mld. EUR na 343,1 mld. EUR. Ve středu 25. května 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 119,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 116,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 75 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 26. května 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 39,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 48,1 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 19,4 mld. EUR (oproti 17,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 135,3 mld. EUR. V týdnu končícím 27. května 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,4 mld. EUR na 212,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 669 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 385 718
2.1 Pohledávky za MMF 74 886 73
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 499 645
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 941 −825
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 393 621
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 393 621
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 437 547 4 800
5.1 Hlavní refinanční operace 116 102 −3 296
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 321 313 8 037
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 82 48
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 50 12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 47 160 −3 361
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 472 698 1 240
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 135 280 0
7.2 Ostatní cenné papíry 337 418 1 240
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 521 −6
9 Ostatní aktiva 296 296 1 552
Aktiva celkem 1 900 610 4 740
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 834 123 2 115
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 307 180 −3 840
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 212 761 −4 392
2.2 Vkladová facilita 19 382 1 580
2.3 Termínované vklady 75 000 −1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 37 −28
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 495 −267
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 72 596 7 176
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 984 7 210
5.2 Ostatní závazky 7 612 −34
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 131 705
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 712 −689
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 820 547
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 820 547
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 186 852 −1 019
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 199 12
Pasiva celkem 1 900 610 4 740

Kontakty pro média