Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 май 2011 г.

31 май 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 27 май 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 176,2 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 337,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,1 млрд. евро до 834,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 7,2 млрд. евро до 65 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,2 млрд. евро до 343,1 млрд. евро. На 25 май 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 119,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 116,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 75 млрд. евро. На 26 май 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 39,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 48,1  млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 19,4 млрд. евро (спрямо 17,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 135,3 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 27 май 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достига съответно 74,9 млрд. евро и 60,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 4,4 млрд. евро до 212,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 669 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 385 718
2.1 Вземания от МВФ 74 886 73
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 499 645
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 941 −825
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 393 621
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 393 621
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 437 547 4 800
5.1 Основни операции по рефинансиране 116 102 −3 296
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 321 313 8 037
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 82 48
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 50 12
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 47 160 −3 361
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 472 698 1 240
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 135 280 0
7.2 Други ценни книжа 337 418 1 240
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 521 −6
9 Други активи 296 296 1 552
Общо активи 1 900 610 4 740
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 834 123 2 115
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 307 180 −3 840
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 212 761 −4 392
2.2 Депозитно улеснение 19 382 1 580
2.3 Срочни депозити 75 000 −1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 −28
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 495 −267
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 72 596 7 176
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 984 7 210
5.2 Други задължения 7 612 −34
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 131 705
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 712 −689
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 820 547
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 820 547
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 186 852 −1 019
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 199 12
Общо пасиви 1 900 610 4 740
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите