Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 maj 2011

10 maj 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade 6 maj 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 175,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 334,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 834,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 38,3 miljarder EUR till 46,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 8 miljarder EUR till 327,5 miljarder EUR. Onsdagen 4 maj 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 117,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 127,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 71,4 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 62,2 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 54,2 miljarder EUR (jämfört med 27,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 7 miljoner EUR och var därför nästan oförändrat på 136,5 miljarder EUR. Minskningen berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,1 miljarder EUR respektive 60,4 miljarder EUR den vecka som slutade 6 maj 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 27,4 miljarder EUR till 215 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.668 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 218.089 1.274
2.1 Fordringar på IMF 74.122 −115
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.967 1.389
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.442 176
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.142 −1.229
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.142 −1.229
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 443.962 9.703
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 127.538 9.655
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 316.310 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7 5
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 107 43
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 52.172 2.589
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 471.419 −639
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 136.513 −7
7.2 Andra värdepapper 334.907 −632
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.548 0
9 Övriga tillgångar 286.408 −4.125
Summa tillgångar 1.901.850 7.749
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 834.699 268
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 331.536 45.030
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 215.028 27.374
2.2 Inlåningsfacilitet 54.244 26.906
2.3 Inlåning med fast löptid 62.177 −9.226
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 86 −24
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.900 −150
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.692 −38.557
5.1 Offentliga sektorn 46.142 −38.282
5.2 Övriga skulder 7.550 −275
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.248 −910
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.905 979
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.935 104
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.935 104
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 183.247 983
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.187 2
Summa skulder 1.901.850 7.749

Kontakt för media