Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. maja 2011

10. maj 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. maja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,4 milijarde EUR na 175,1 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 334,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 834,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 38,3 milijarde EUR na 46,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 8 milijard EUR na 327,5 milijarde EUR. V sredo, 4. maja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 117,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 127,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 71,4 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 62,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 54,2 milijarde EUR (v primerjavi s 27,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 7 milijonov EUR, vendar so ostala skoraj nespremenjena na ravni 136,5 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 6. maja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 27,4 milijarde EUR na 215 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.668 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 218.089 1.274
2.1 Terjatve do MDS 74.122 −115
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.967 1.389
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.442 176
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.142 −1.229
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.142 −1.229
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 443.962 9.703
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 127.538 9.655
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 316.310 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 7 5
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 107 43
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 52.172 2.589
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 471.419 −639
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 136.513 −7
7.2 Drugi vrednostni papirji 334.907 −632
8 Dolg širše države v EUR 34.548 0
9 Druga sredstva 286.408 −4.125
Skupaj sredstva 1.901.850 7.749
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 834.699 268
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 331.536 45.030
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 215.028 27.374
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 54.244 26.906
2.3 Vezane vloge 62.177 −9.226
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 86 −24
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.900 −150
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.692 −38.557
5.1 Širša država 46.142 −38.282
5.2 Druge obveznosti 7.550 −275
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.248 −910
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.905 979
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.935 104
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.935 104
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 183.247 983
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.187 2
Skupaj obveznosti 1.901.850 7.749

Stiki za medije