Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. máju 2011

10. mája 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. mája 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,4 mld. EUR na 175,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 334,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,3 mld. EUR na 834,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 38,3 mld. EUR na 46,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 8 mld. EUR na 327,5 mld. EUR. V stredu 4. mája 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 117,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 127,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 71,4 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 62,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 54,2 mld. EUR (v porovnaní s 27,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 7 mil. EUR, zostal však takmer nezmenený na úrovni 136,5 mld. EUR. V týždni končiacom sa 6. mája 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,1 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,4 mld. EUR. Portfóliá programu pre trhy s cennými papiermi i programu nákupu krytých dlhopisov sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 27,4 mld. EUR na 215 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 668 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 218 089 1 274
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 122 −115
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 967 1 389
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 442 176
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 142 −1 229
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 142 −1 229
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 443 962 9 703
5.1 Hlavné refinančné operácie 127 538 9 655
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 316 310 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 7 5
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 107 43
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 52 172 2 589
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 471 419 −639
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 136 513 −7
7.2 Ostatné cenné papiere 334 907 −632
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 548 0
9 Ostatné aktíva 286 408 −4 125
Úhrn aktív 1 901 850 7 749
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 834 699 268
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 331 536 45 030
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 215 028 27 374
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 54 244 26 906
2.3 Termínované vklady 62 177 −9 226
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 86 −24
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 900 −150
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 692 −38 557
5.1 Verejná správa 46 142 −38 282
5.2 Ostatné záväzky 7 550 −275
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 248 −910
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 905 979
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 935 104
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 935 104
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 183 247 983
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 187 2
Úhrn pasív 1 901 850 7 749
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá