Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 maja 2011 r.

10 maja 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 maja 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 175,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld euro do poziomu 334,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,3 mld euro do poziomu 834,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 38,3 mld euro do poziomu 46,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8 mld euro do poziomu 327,5 mld euro. W środę 4 maja 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 117,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 127,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 71,4 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 62,2 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 54,2 mld euro (wobec 27,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 7 mln euro i wyniosły 136,5 mld euro, czyli praktycznie się nie zmieniły. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 6 maja 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 27,4 mld euro do poziomu 215 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.668 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 218.089 1.274
2.1 Należności od MFW 74.122 −115
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.967 1.389
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.442 176
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.142 −1.229
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 21.142 −1.229
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 443.962 9.703
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 127.538 9.655
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 316.310 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 7 5
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 107 43
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 52.172 2.589
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 471.419 −639
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 136.513 −7
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 334.907 −632
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.548 0
9 Pozostałe aktywa 286.408 −4.125
Aktywa razem 1.901.850 7.749
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 834.699 268
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 331.536 45.030
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 215.028 27.374
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 54.244 26.906
2.3 Depozyty terminowe 62.177 −9.226
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 86 −24
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.900 −150
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 53.692 −38.557
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 46.142 −38.282
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.550 −275
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.248 −910
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.905 979
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.935 104
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.935 104
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 183.247 983
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.187 2
Pasywa razem 1.901.850 7.749

Kontakt z mediami