Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 mei 2011

10 mei 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 mei 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 175,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 334,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 834,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 38,3 miljard naar EUR 46,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 8 miljard naar EUR 327,5 miljard. Op woensdag 4 mei 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 117,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 127,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 71,4 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 62,2 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 54,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 27,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 7 miljoen maar bleven echter vrijwel onveranderd op EUR 136,5 miljard. Deze daling was het gevolg van het vervallen van in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties aangekochte waardepapieren. In de week die eindigde op 6 mei 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 76,1 miljard en EUR 60,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 27,4 miljard naar EUR 215 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.668 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 218.089 1.274
2.1 Vorderingen op het IMF 74.122 −115
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.967 1.389
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.442 176
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.142 −1.229
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.142 −1.229
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 443.962 9.703
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 127.538 9.655
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 316.310 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7 5
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 107 43
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 52.172 2.589
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.419 −639
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 136.513 −7
7.2 Overige waardepapieren 334.907 −632
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.548 0
9 Overige activa 286.408 −4.125
Totaal activa 1.901.850 7.749
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 834.699 268
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 331.536 45.030
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 215.028 27.374
2.2 Depositofaciliteit 54.244 26.906
2.3 Termijndeposito's 62.177 −9.226
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 86 −24
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.900 −150
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.692 −38.557
5.1 Overheid 46.142 −38.282
5.2 Overige verplichtingen 7.550 −275
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.248 −910
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.905 979
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.935 104
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.935 104
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 183.247 983
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.187 2
Totaal passiva 1.901.850 7.749
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media