Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 6. maijā

2011. gada 10. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 6. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 175.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 334.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 834.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 38.3 mljrd. euro (līdz 46.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 8 mljrd. euro (līdz 327.5 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 4. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 117.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 127.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 71.4 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 62.2 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 54.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 27.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 7 milj. euro, tomēr faktiski nemainījās (136.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 6. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.1 mljrd. euro un 60.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 27.4 mljrd. euro (līdz 215 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,668 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 218,089 1,274
2.1 SVF debitoru parādi 74,122 −115
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,967 1,389
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,442 176
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,142 −1,229
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,142 −1,229
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 443,962 9,703
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 127,538 9,655
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 316,310 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7 5
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 107 43
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 52,172 2,589
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 471,419 −639
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 136,513 −7
7.2 Pārējie vērtspapīri 334,907 −632
8 Valdības parāds euro 34,548 0
9 Pārējie aktīvi 286,408 −4,125
Kopā aktīvi 1,901,850 7,749
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 834,699 268
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 331,536 45,030
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 215,028 27,374
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 54,244 26,906
2.3 Termiņnoguldījumi 62,177 −9,226
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 86 −24
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,900 −150
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53,692 −38,557
5.1 Saistības pret valdību 46,142 −38,282
5.2 Pārējās saistības 7,550 −275
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,248 −910
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,905 979
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,935 104
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,935 104
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 183,247 983
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,187 2
Kopā pasīvi 1,901,850 7,749

Kontaktinformācija presei