Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gegužės 6 d.

2011 m. gegužės 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gegužės 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 175,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 334,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 834,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,3 mlrd. eurų – iki 46,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8 mlrd. eurų – iki 327,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gegužės 4 d., baigėsi 117,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 127,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 71,4 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 62,2 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (apytikriai toks pat kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 54,2 mlrd. eurų (palyginti su 27,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo tik 7 mln. eurų, t. y. iš esmės nepasikeitė ir buvo 136,5 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. gegužės 6 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,1 mlrd. eurų ir 60,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,4 mlrd. eurų – iki 215 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 668 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 218 089 1 274
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 122 −115
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 967 1 389
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 442 176
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 142 −1 229
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 142 −1 229
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 443 962 9 703
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 127 538 9 655
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 316 310 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 5
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 107 43
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 52 172 2 589
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 471 419 −639
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 136 513 −7
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 334 907 −632
8 Valdžios skola eurais 34 548 0
9 Kitas turtas 286 408 −4 125
Visas turtas 1 901 850 7 749
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 834 699 268
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 331 536 45 030
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 215 028 27 374
2.2 Indėlių galimybė 54 244 26 906
2.3 Terminuotieji indėliai 62 177 −9 226
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 86 −24
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 900 −150
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 692 −38 557
5.1 Valdžiai 46 142 −38 282
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 550 −275
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 248 −910
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 905 979
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 935 104
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 935 104
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 183 247 983
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 187 2
Visi įsipareigojimai 1 901 850 7 749

Kontaktai žiniasklaidai