Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. mai 2011

10. mai 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. mail 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 175,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 334,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 834,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 38,3 miljardi euro võrra 46,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 8 miljardi euro võrra 327,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. mail 2011 möödus 117,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 127,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 71,4 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 62,2 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 54,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 27,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 7 miljoni euro võrra, kuid püsis siiski praktiliselt muutumatuna 136,5 miljardi euro tasemel. Langus oli tingitud tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 6. mail 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 27,4 miljardi euro võrra 215 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 668 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 218 089 1 274
2.1 Nõuded RVFle 74 122 −115
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 967 1 389
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 442 176
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 142 −1 229
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 142 −1 229
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 443 962 9 703
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 127 538 9 655
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 316 310 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 5
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 107 43
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 52 172 2 589
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 471 419 −639
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 136 513 −7
7.2 Muud väärtpaberid 334 907 −632
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 548 0
9 Muud varad 286 408 −4 125
Varad kokku 1 901 850 7 749
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 834 699 268
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 331 536 45 030
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 215 028 27 374
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 54 244 26 906
2.3 Tähtajalised hoiused 62 177 −9 226
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 86 −24
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 900 −150
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 692 −38 557
5.1 Valitsussektor 46 142 −38 282
5.2 Muud kohustused 7 550 −275
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 248 −910
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 905 979
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 935 104
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 935 104
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 183 247 983
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 187 2
Kohustused kokku 1 901 850 7 749

Kontaktandmed