Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. maj 2011

10. maj 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. maj 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 175,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2), faldt med 0,6 mia. euro til 334,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 834,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 38,3 mia. euro til 46,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 8 mia. euro til 327,5 mia. euro. Onsdag den 4. maj 2011 udløb en primær markedsoperation på 117,9 mia. euro, og en ny på 127,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 71,4 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 62,2 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 54,2 mia. euro (mod 27,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev praktisk taget uændret på 136,5 mia. euro, idet de faldt med 7 mio. euro. Dette fald skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede 6. maj 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,1 mia. euro og 60,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blev behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 27,4 mia. euro til 215 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.668 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 218.089 1.274
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.122 −115
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.967 1.389
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.442 176
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.142 −1.229
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.142 −1.229
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 443.962 9.703
5.1 Primære markedsoperationer 127.538 9.655
5.2 Langfristede markedsoperationer 316.310 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 7 5
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 107 43
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 52.172 2.589
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 471.419 −639
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 136.513 −7
7.2 Andre værdipapirer 334.907 −632
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.548 0
9 Andre aktiver 286.408 −4.125
Aktiver i alt 1.901.850 7.749
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 834.699 268
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 331.536 45.030
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 215.028 27.374
2.2 Indlånsfacilitet 54.244 26.906
2.3 Indskud med fast løbetid 62.177 −9.226
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 86 −24
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.900 −150
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.692 −38.557
5.1 Offentlig forvaltning og service 46.142 −38.282
5.2 Andre forpligtelser 7.550 −275
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.248 −910
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.905 979
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.935 104
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.935 104
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 183.247 983
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.187 2
Passiver i alt 1.901.850 7.749

Medie- og pressehenvendelser