Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. květnu 2011

10. května 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. května 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,4 mld. EUR na 175,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,6 mld. EUR na 334,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,3 mld. EUR na 834,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 38,3 mld. EUR na 46,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 8 mld. EUR na 327,5 mld. EUR. Ve středu 4. května 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 117,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 127,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 71,4 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 62,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 54,2 mld. EUR (oproti 27,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 7 mil. EUR a zůstal prakticky beze změny na úrovni na 136,5 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 6. května 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 76,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 27,4 mld. EUR na 215 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 668 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 218 089 1 274
2.1 Pohledávky za MMF 74 122 −115
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 967 1 389
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 442 176
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 142 −1 229
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 142 −1 229
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 443 962 9 703
5.1 Hlavní refinanční operace 127 538 9 655
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 316 310 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 5
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 107 43
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 52 172 2 589
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 471 419 −639
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 136 513 −7
7.2 Ostatní cenné papíry 334 907 −632
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 548 0
9 Ostatní aktiva 286 408 −4 125
Aktiva celkem 1 901 850 7 749
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 834 699 268
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 331 536 45 030
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 215 028 27 374
2.2 Vkladová facilita 54 244 26 906
2.3 Termínované vklady 62 177 −9 226
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 86 −24
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 900 −150
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 692 −38 557
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 46 142 −38 282
5.2 Ostatní závazky 7 550 −275
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 248 −910
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 905 979
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 935 104
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 935 104
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 183 247 983
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 187 2
Pasiva celkem 1 901 850 7 749
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média