Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 май 2011 г.

10 май 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 6 май 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,4 млрд. евро до 175,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 334,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 834,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 38,3 млрд. евро до 46,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 8 млрд. евро до 327,5 млрд. евро. На 4 май 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 117,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 127,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 71,4 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 62,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 54,2 млрд. евро (при 27,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), намаляват със 7 млн. евро, като обаче остават почти непроменени на стойност 136,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 6 май 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 76,1 млрд. евро и 60,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 27,4 млрд. евро до 215 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 668 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 218 089 1 274
2.1 Вземания от МВФ 74 122 −115
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 967 1 389
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 442 176
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 142 −1 229
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 142 −1 229
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 443 962 9 703
5.1 Основни операции по рефинансиране 127 538 9 655
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 316 310 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 7 5
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 107 43
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 52 172 2 589
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 471 419 −639
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 136 513 −7
7.2 Други ценни книжа 334 907 −632
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 548 0
9 Други активи 286 408 −4 125
Общо активи 1 901 850 7 749
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 834 699 268
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 331 536 45 030
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 215 028 27 374
2.2 Депозитно улеснение 54 244 26 906
2.3 Срочни депозити 62 177 −9 226
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 86 −24
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 900 −150
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 53 692 −38 557
5.1 Сектор „Държавно управление“ 46 142 −38 282
5.2 Други задължения 7 550 −275
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 248 −910
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 905 979
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 935 104
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 935 104
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 183 247 983
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 187 2
Общо пасиви 1 901 850 7 749

Данни за контакт за медиите