European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 18. martā

2011. gada 22. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 18. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 2 mljrd. euro (līdz 187 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 332.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 823.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 77.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 16.3 mljrd. euro (līdz 344.9 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 16. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 111.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 100.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 77.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 77.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 20.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 15.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 138 mljrd. euro). Šis samazinājums bija saistīts ar vērtspapīru dzēšanu Vērtspapīru tirgu programmas un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 18. martā, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 77.4 mljrd. euro un 60.6 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.6 mljrd. euro (līdz 222.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,433 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 233,788 1,587
2.1 SVF debitoru parādi 76,932 1,445
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,856 142
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,609 −439
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,545 1,701
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,545 1,701
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 443,483 −10,765
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 100,543 −10,788
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 342,863 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 51 15
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 27 8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 48,729 −1,883
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 470,438 −1,461
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,958 −234
7.2 Pārējie vērtspapīri 332,480 −1,227
8 Valdības parāds euro 34,904 0
9 Pārējie aktīvi 295,450 −1,379
Kopā aktīvi 1,940,378 −12,639
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 823,862 −554
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 321,039 −6,064
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 222,435 −11,621
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 20,150 4,858
2.3 Termiņnoguldījumi 77,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 954 698
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,877 730
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 84,979 −6,711
5.1 Saistības pret valdību 77,115 −6,856
5.2 Pārējās saistības 7,864 145
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,790 −650
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,030 −322
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,830 −492
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,830 −492
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 181,001 1,371
11 Pārvērtēšanas konti 331,533 0
12 Kapitāls un rezerves 79,886 53
Kopā pasīvi 1,940,378 −12,639
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem