Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 mars 2011

15 mars 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 11 mars 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 185 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 333,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 824,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 7,6 miljarder EUR till 84 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 35,2 miljarder EUR till 361,2 miljarder EUR. Onsdagen den 9 mars 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 124,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 111,3 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 61,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 82,5 miljarder EUR. Onsdagen den 9 mars 2011 förföll inlåning med fast löptid till ett belopp på 77,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 77,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 15,3 miljarder EUR (jämfört med 43,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 138,2 miljarder EUR. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 77,5 miljarder EUR respektive 60,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 11 mars 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 51,4 miljarder EUR till 234,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.432 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 232.201 1.499
2.1 Fordringar på IMF 75.487 51
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.714 1.448
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.048 −302
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.844 −3.186
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.844 −3.186
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 454.249 7.204
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 111.331 −13.111
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 342.863 21.028
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 36 −722
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 18 8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 50.612 2.774
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 471.899 637
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 138.191 0
7.2 Andra värdepapper 333.707 637
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 0
9 Övriga tillgångar 296.829 5.173
Summa tillgångar 1.953.018 13.799
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 824.416 −509
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 327.104 23.356
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 234.056 51.384
2.2 Inlåningsfacilitet 15.292 −27.888
2.3 Inlåning med fast löptid 77.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 256 −140
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.146 −422
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.690 −7.626
5.1 Offentliga sektorn 83.971 −7.649
5.2 Övriga skulder 7.719 23
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.441 −920
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.352 −564
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.322 1.417
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.322 1.417
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 179.630 −934
11 Värderegleringskonton 331.533 0
12 Eget kapital 79.832 2
Summa skulder 1.953.018 13.799

Kontakt för media