Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. marca 2011

15. marec 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. marca 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 185 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 333,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 824,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 7,6 milijarde EUR na 84 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 35,2 milijarde EUR na 361,2 milijarde EUR. V sredo, 9. marca 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 124,4 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 111,3 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 61,5 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 82,5 milijarde EUR. Ravno tako v sredo, 9. marca 2011, so zapadle vezane vloge v višini 77,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 77,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 15,3 milijarde EUR (v primerjavi s 43,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 138,2 milijarde EUR. V tednu, ki se je končal 11. marca 2011, je vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 77,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 51,4 milijarde EUR na 234,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.432 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 232.201 1.499
2.1 Terjatve do MDS 75.487 51
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.714 1.448
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.048 −302
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.844 −3.186
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.844 −3.186
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 454.249 7.204
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 111.331 −13.111
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 342.863 21.028
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 36 −722
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 18 8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 50.612 2.774
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 471.899 637
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 138.191 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 333.707 637
8 Dolg širše države v EUR 34.904 0
9 Druga sredstva 296.829 5.173
Skupaj sredstva 1.953.018 13.799
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 824.416 −509
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 327.104 23.356
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 234.056 51.384
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 15.292 −27.888
2.3 Vezane vloge 77.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 256 −140
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.146 −422
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.690 −7.626
5.1 Širša država 83.971 −7.649
5.2 Druge obveznosti 7.719 23
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.441 −920
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.352 −564
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.322 1.417
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.322 1.417
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 179.630 −934
11 Računi prevrednotenja 331.533 0
12 Kapital in rezerve 79.832 2
Skupaj obveznosti 1.953.018 13.799

Stiki za medije