Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. marcu 2011

15. marca 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. marca 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 185 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) vzrástol o 0,6 mld. EUR na 333,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,5 mld. EUR na 824,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 7,6 mld. EUR na 84 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 35,2 mld. EUR na 361,2 mld. EUR. V stredu 9. marca 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 124,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 111,3 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 61,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 82,5 mld. EUR. V stredu 9. marca 2011 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 77,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 77,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 15,3 mld. EUR (v porovnaní so 43,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil a zostal na úrovni 138,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 11. marca 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 77,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,7 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 51,4 mld. EUR na 234,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 432 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 232 201 1 499
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 487 51
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 714 1 448
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 048 −302
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 844 −3 186
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 844 −3 186
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 454 249 7 204
5.1 Hlavné refinančné operácie 111 331 −13 111
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 342 863 21 028
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 36 −722
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 18 8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 612 2 774
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 471 899 637
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 138 191 0
7.2 Ostatné cenné papiere 333 707 637
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 0
9 Ostatné aktíva 296 829 5 173
Úhrn aktív 1 953 018 13 799
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 824 416 −509
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 327 104 23 356
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 234 056 51 384
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 15 292 −27 888
2.3 Termínované vklady 77 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 256 −140
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 146 −422
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 690 −7 626
5.1 Verejná správa 83 971 −7 649
5.2 Ostatné záväzky 7 719 23
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 441 −920
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 352 −564
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 322 1 417
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 322 1 417
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 179 630 −934
11 Účty precenenia 331 533 0
12 Kapitál a rezervy 79 832 2
Úhrn pasív 1 953 018 13 799

Kontakt pre médiá