Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 marca 2011 r.

15 marca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 marca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 185 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 333,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,5 mld euro do poziomu 824,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 7,6 mld euro do poziomu 84 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 35,2 mld euro do poziomu 361,2 mld euro. W środę 9 marca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 124,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 111,3 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 61,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 82,5 mld euro. Również w środę 9 marca 2011 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 77,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 77,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 15,3 mld euro (wobec 43,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 138,2 mld euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 11 marca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 77,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 51,4 mld euro do poziomu 234,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.432 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 232.201 1.499
2.1 Należności od MFW 75.487 51
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.714 1.448
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.048 −302
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.844 −3.186
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.844 −3.186
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 454.249 7.204
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 111.331 −13.111
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 342.863 21.028
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 36 −722
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.612 2.774
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 471.899 637
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 138.191 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 333.707 637
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 0
9 Pozostałe aktywa 296.829 5.173
Aktywa razem 1.953.018 13.799
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 824.416 −509
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 327.104 23.356
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 234.056 51.384
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 15.292 −27.888
2.3 Depozyty terminowe 77.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 256 −140
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.146 −422
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 91.690 −7.626
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.971 −7.649
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.719 23
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.441 −920
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.352 −564
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.322 1.417
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.322 1.417
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 179.630 −934
11 Różnice z wyceny 331.533 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 79.832 2
Pasywa razem 1.953.018 13.799

Kontakt z mediami