De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 maart 2011

15 maart 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 maart 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 185 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 333,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 824,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7,6 miljard naar EUR 84 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 35,2 miljard naar EUR 361,2 miljard. Op woensdag 9 maart 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 124,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 111,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 61,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 82,5 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 9 maart 2011 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 15,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 43,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 138,2 miljard. In de week die eindigde op 11 maart 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan in totaal EUR 77,5 miljard en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 51,4 miljard naar EUR 234,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.432 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 232.201 1.499
2.1 Vorderingen op het IMF 75.487 51
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.714 1.448
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.048 −302
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.844 −3.186
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.844 −3.186
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 454.249 7.204
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 111.331 −13.111
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 342.863 21.028
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 36 −722
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 18 8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 50.612 2.774
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.899 637
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 138.191 0
7.2 Overige waardepapieren 333.707 637
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 0
9 Overige activa 296.829 5.173
Totaal activa 1.953.018 13.799
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 824.416 −509
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 327.104 23.356
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 234.056 51.384
2.2 Depositofaciliteit 15.292 −27.888
2.3 Termijndeposito's 77.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 256 −140
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.146 −422
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.690 −7.626
5.1 Overheid 83.971 −7.649
5.2 Overige verplichtingen 7.719 23
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.441 −920
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.352 −564
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.322 1.417
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.322 1.417
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 179.630 −934
11 Herwaarderingsrekeningen 331.533 0
12 Kapitaal en reserves 79.832 2
Totaal passiva 1.953.018 13.799

Contactpersonen voor de media