Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 11. martā

2011. gada 15. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 11. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 185 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 333.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 824.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.6 mljrd. euro (līdz 84 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 35.2 mljrd. euro (līdz 361.2 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 9. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 124.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 111.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 61.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 82.5 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 9. martā termiņnoguldījumiem 77.5 mljrd. euro apmērā arī pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 77.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 15.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 43.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (138.2 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 11. martā, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 77.5 mljrd. euro un 60.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 51.4 mljrd. euro (līdz 234.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,432 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 232,201 1,499
2.1 SVF debitoru parādi 75,487 51
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,714 1,448
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,048 −302
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,844 −3,186
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,844 −3,186
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 454,249 7,204
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 111,331 −13,111
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 342,863 21,028
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 36 −722
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 18 8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 50,612 2,774
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 471,899 637
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 138,191 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 333,707 637
8 Valdības parāds euro 34,904 0
9 Pārējie aktīvi 296,829 5,173
Kopā aktīvi 1,953,018 13,799
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 824,416 −509
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 327,104 23,356
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 234,056 51,384
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 15,292 −27,888
2.3 Termiņnoguldījumi 77,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 256 −140
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,146 −422
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91,690 −7,626
5.1 Saistības pret valdību 83,971 −7,649
5.2 Pārējās saistības 7,719 23
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,441 −920
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,352 −564
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,322 1,417
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,322 1,417
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 179,630 −934
11 Pārvērtēšanas konti 331,533 0
12 Kapitāls un rezerves 79,832 2
Kopā pasīvi 1,953,018 13,799

Kontaktinformācija presei