Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. märts 2011

15. märts 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. märtsil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 185 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 333,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 824,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 7,6 miljardi euro võrra 84 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 35,2 miljardi euro võrra 361,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. märtsil 2011 möödus 124,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 111,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus 61,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 82,5 miljardit eurot. Kolmapäeval, 9. märtsil 2011 möödus ka 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 15,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 43,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 138,2 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 11. märtsil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 77,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 51,4 miljardi euro võrra 234,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 432 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 232 201 1 499
2.1 Nõuded RVFle 75 487 51
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 714 1 448
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 048 −302
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 844 −3 186
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 844 −3 186
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 454 249 7 204
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 111 331 −13 111
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 342 863 21 028
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 36 −722
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 18 8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 50 612 2 774
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 471 899 637
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 138 191 0
7.2 Muud väärtpaberid 333 707 637
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 0
9 Muud varad 296 829 5 173
Varad kokku 1 953 018 13 799
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 824 416 −509
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 327 104 23 356
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 234 056 51 384
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 15 292 −27 888
2.3 Tähtajalised hoiused 77 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 256 −140
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 146 −422
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 91 690 −7 626
5.1 Valitsussektor 83 971 −7 649
5.2 Muud kohustused 7 719 23
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 441 −920
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 352 −564
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 322 1 417
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 322 1 417
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 179 630 −934
11 Ümberhindluskontod 331 533 0
12 Kapital ja reservid 79 832 2
Kohustused kokku 1 953 018 13 799

Kontaktandmed