Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. marts 2011

15. marts 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. marts 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 185 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 333,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,5 mia. euro til 824,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 7,6 mia. euro til 84 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 35,2 mia. euro til 361,2 mia. euro. Onsdag den 9. marts 2011 udløb en primær markedsoperation på 124,4 mia. euro, og en ny på 111,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 61,5 mia. euro, og en ny på 82,5 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 9. marts 2011 udløb tidsindskud til en værdi af 77,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 77,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 15,3 mia. euro (mod 43,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændrede og udgjorde 138,2 mia. euro. I ugen, der sluttede den 11. marts 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 77,5 mia. euro og 60,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 51,4 mia. euro til 234,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.432 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 232.201 1.499
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.487 51
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.714 1.448
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.048 −302
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.844 −3.186
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.844 −3.186
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 454.249 7.204
5.1 Primære markedsoperationer 111.331 −13.111
5.2 Langfristede markedsoperationer 342.863 21.028
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 36 −722
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 18 8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 50.612 2.774
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 471.899 637
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 138.191 0
7.2 Andre værdipapirer 333.707 637
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 0
9 Andre aktiver 296.829 5.173
Aktiver i alt 1.953.018 13.799
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 824.416 −509
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 327.104 23.356
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 234.056 51.384
2.2 Indlånsfacilitet 15.292 −27.888
2.3 Indskud med fast løbetid 77.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 256 −140
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.146 −422
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.690 −7.626
5.1 Offentlig forvaltning og service 83.971 −7.649
5.2 Andre forpligtelser 7.719 23
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.441 −920
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.352 −564
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.322 1.417
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.322 1.417
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 179.630 −934
11 Revalueringskonti 331.533 0
12 Kapital og reserver 79.832 2
Passiver i alt 1.953.018 13.799

Medie- og pressehenvendelser