Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. březnu 2011

15. března 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. března 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 185 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 333,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,5 mld. EUR na 824,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 7,6 mld. EUR na 84 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 35,2 mld. EUR na 361,2 mld. EUR. Ve středu 9. března 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 124,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 111,3 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 61,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 82,5 mld. EUR. Ve středu 9. března byly také splatné termínované vklady o objemu 77,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 77,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 15,3 mld. EUR (oproti 43,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 138,2 mld. EUR. V týdnu končícím 11. března 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 77,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 51,4 mld. EUR na 234,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 432 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 232 201 1 499
2.1 Pohledávky za MMF 75 487 51
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 714 1 448
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 048 −302
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 844 −3 186
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 844 −3 186
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 454 249 7 204
5.1 Hlavní refinanční operace 111 331 −13 111
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 342 863 21 028
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 36 −722
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 18 8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 50 612 2 774
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 471 899 637
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 138 191 0
7.2 Ostatní cenné papíry 333 707 637
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 0
9 Ostatní aktiva 296 829 5 173
Aktiva celkem 1 953 018 13 799
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 824 416 −509
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 327 104 23 356
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 234 056 51 384
2.2 Vkladová facilita 15 292 −27 888
2.3 Termínované vklady 77 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 256 −140
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 146 −422
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 690 −7 626
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 971 −7 649
5.2 Ostatní závazky 7 719 23
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 441 −920
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 352 −564
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 322 1 417
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 322 1 417
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 179 630 −934
11 Účty přecenění 331 533 0
12 Kapitál a rezervní fondy 79 832 2
Pasiva celkem 1 953 018 13 799

Kontakty pro média