Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 март 2011 г.

15 март 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 11 март 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 185 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 333,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,5 млрд. евро до 824,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление със 7,6 млрд. евро до 84 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 35,2 млрд. евро до 361,2 млрд. евро. На 9 март 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 124,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 111,3 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 61,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 82,5 млрд. евро. Също в сряда, 9 март 2011 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 77,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 77,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 15,3 млрд. евро (при 43,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 138,2 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 11 март 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 77,5 млрд. евро и 60,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 51,4 млрд. евро до 234,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 432 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 232 201 1 499
2.1 Вземания от МВФ 75 487 51
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 714 1 448
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 048 −302
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 844 −3 186
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 844 −3 186
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 454 249 7 204
5.1 Основни операции по рефинансиране 111 331 −13 111
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 342 863 21 028
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 36 −722
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 8
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 50 612 2 774
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 471 899 637
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 138 191 0
7.2 Други ценни книжа 333 707 637
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 0
9 Други активи 296 829 5 173
Общо активи 1 953 018 13 799
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 824 416 −509
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 327 104 23 356
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 234 056 51 384
2.2 Депозитно улеснение 15 292 −27 888
2.3 Срочни депозити 77 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 256 −140
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 146 −422
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 690 −7 626
5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 971 −7 649
5.2 Други задължения 7 719 23
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 441 −920
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 352 −564
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 322 1 417
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 322 1 417
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 179 630 −934
11 Сметки за преоценка 331 533 0
12 Капитал и резерви 79 832 2
Общо пасиви 1 953 018 13 799

Данни за контакт за медиите