Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 februari 2011

15 februari 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 februari 2011 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) handel med guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 182,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 februari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 70 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 330,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 821,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,7 miljarder EUR till 82,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 19,1 miljarder EUR till 384 miljarder EUR. Onsdagen den 9 februari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 213,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 156,7 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 70,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 61,5 miljarder EUR. Onsdagen den 9 februari 2011 förföll inlåning med fast löptid till ett belopp på 68,2 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 76,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 17 miljarder EUR (jämfört med 71,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 137,2 miljarder EUR. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,5 miljarder EUR respektive 60,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 11 februari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,5 miljarder EUR till 238,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.432 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 229.761 379
2.1 Fordringar på IMF 72.622 8
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 157.139 371
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.048 −19
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.843 3.460
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.843 3.460
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 477.663 −65.249
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 156.709 −57.015
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 320.291 −8.879
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 656 654
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 −9
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.294 535
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 467.716 868
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.167 0
7.2 Andra värdepapper 330.548 868
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 0
9 Övriga tillgångar 281.482 570
Summa tillgångar 1.956.143 −59.456
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 821.671 −1.324
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 332.443 −46.633
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 238.812 −492
2.2 Inlåningsfacilitet 17.029 −54.418
2.3 Inlåning med fast löptid 76.500 8.280
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 102 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.890 −6.655
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 90.178 −5.627
5.1 Offentliga sektorn 82.380 −5.673
5.2 Övriga skulder 7.798 46
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.487 416
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.388 289
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.730 48
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.730 48
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 181.028 −433
11 Värderegleringskonton 331.533 0
12 Eget kapital 79.243 462
Summa skulder 1.956.143 −59.456