Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. februarja 2011

15. februar 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. februarja 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica trgovanja z zlatimi kovanci s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 182,1 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. februar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 70 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 330,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 821,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,7 milijarde EUR na 82,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 19,1 milijarde EUR na 384 milijard EUR. V sredo, 9. februarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 213,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 156,7 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 70,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 61,5 milijarde EUR. Ravno tako 9. februarja 2011 so zapadle vezane vloge v višini 68,2 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 76,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 17 milijard EUR (v primerjavi z 71,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 137,2 milijarde EUR. V tednu, ki se je končal 11. februarja 2011, je tako vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 238,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.432 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 229.761 379
2.1 Terjatve do MDS 72.622 8
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 157.139 371
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.048 −19
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.843 3.460
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.843 3.460
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 477.663 −65.249
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 156.709 −57.015
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 320.291 −8.879
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 656 654
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 −9
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 49.294 535
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 467.716 868
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.167 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 330.548 868
8 Dolg širše države v EUR 34.904 0
9 Druga sredstva 281.482 570
Skupaj sredstva 1.956.143 −59.456
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 821.671 −1.324
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 332.443 −46.633
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 238.812 −492
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 17.029 −54.418
2.3 Vezane vloge 76.500 8.280
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 102 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.890 −6.655
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 90.178 −5.627
5.1 Širša država 82.380 −5.673
5.2 Druge obveznosti 7.798 46
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.487 416
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.388 289
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.730 48
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.730 48
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 181.028 −433
11 Računi prevrednotenja 331.533 0
12 Kapital in rezerve 79.243 462
Skupaj obveznosti 1.956.143 −59.456
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije