Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. februáru 2011

15. februára 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. februára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku obchodov so zlatými mincami uskutočnených jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) takmer nezmenila a predstavuje 182,1 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
10. februára 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 70 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 330,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,3 mld. EUR na 821,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,7 mld. EUR na 82,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 19,1 mld. EUR na 384 mld. EUR. V stredu 9. februára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 213,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 156,7 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 70,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 61,5 mld. EUR. V stredu 9. februára 2011 boli tiež splatné termínované vklady v hodnote 68,2 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 76,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou úrovňou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 17 mld. EUR (v porovnaní so 71,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 137,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 11. februára 2011 hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,7 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 0,5 mld. EUR na 238,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 432 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 229 761 379
2.1 Pohľadávky voči MMF 72 622 8
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 157 139 371
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 048 −19
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 843 3 460
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 843 3 460
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 477 663 −65 249
5.1 Hlavné refinančné operácie 156 709 −57 015
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 320 291 −8 879
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 656 654
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 −9
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 294 535
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 467 716 868
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 167 0
7.2 Ostatné cenné papiere 330 548 868
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 0
9 Ostatné aktíva 281 482 570
Úhrn aktív 1 956 143 −59 456
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 821 671 −1 324
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 332 443 −46 633
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 238 812 −492
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 17 029 −54 418
2.3 Termínované vklady 76 500 8 280
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 102 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 890 −6 655
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 90 178 −5 627
5.1 Verejná správa 82 380 −5 673
5.2 Ostatné záväzky 7 798 46
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 487 416
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 388 289
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 730 48
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 730 48
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 181 028 −433
11 Účty precenenia 331 533 0
12 Kapitál a rezervy 79 243 462
Úhrn pasív 1 956 143 −59 456