Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 lutego 2011 r.

15 lutego 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 lutego 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z transakcji dotyczących złotych monet zawartych przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) praktycznie się nie zmieniła i pozostała na poziomie 182,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10 lutego 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 70 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 330,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld euro do poziomu 821,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,7 mld euro do poziomu 82,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 19,1 mld euro do poziomu 384 mld euro. W środę 9 lutego 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 213,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 156,7 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 70,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 61,5 mld euro. Również w środę 9 lutego 2011 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 68,2 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 76,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 17 mld euro (wobec 71,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 137,2 mld euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 11 lutego 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,5 mld euro do poziomu 238,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.432 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 229.761 379
2.1 Należności od MFW 72.622 8
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 157.139 371
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.048 −19
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.843 3.460
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 21.843 3.460
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 477.663 −65.249
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 156.709 −57.015
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 320.291 −8.879
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 656 654
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −9
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.294 535
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 467.716 868
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.167 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 330.548 868
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 0
9 Pozostałe aktywa 281.482 570
Aktywa razem 1.956.143 −59.456
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 821.671 −1.324
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 332.443 −46.633
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 238.812 −492
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 17.029 −54.418
2.3 Depozyty terminowe 76.500 8.280
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 102 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.890 −6.655
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 90.178 −5.627
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 82.380 −5.673
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.798 46
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.487 416
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.388 289
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.730 48
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.730 48
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 181.028 −433
11 Różnice z wyceny 331.533 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 79.243 462
Pasywa razem 1.956.143 −59.456