Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 februari 2011

15 februari 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 februari 2011 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verhandeling van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 182,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 februari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 70 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 330,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 821,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,7 miljard naar EUR 82,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 19,1 miljard naar EUR 384 miljard. Op woensdag 9 februari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 213,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 156,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 70,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 61,5 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 9 februari 2011 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 68,2 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 76,5 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 17 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 71,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 137,2 miljard. In de week die eindigde op 11 februari 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve respectievelijk EUR 76,5 miljard en EUR 60,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,5 miljard naar EUR 238,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.432 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 229.761 379
2.1 Vorderingen op het IMF 72.622 8
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 157.139 371
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.048 −19
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.843 3.460
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.843 3.460
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 477.663 −65.249
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 156.709 −57.015
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 320.291 −8.879
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 656 654
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 −9
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.294 535
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 467.716 868
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.167 0
7.2 Overige waardepapieren 330.548 868
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 0
9 Overige activa 281.482 570
Totaal activa 1.956.143 −59.456
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 821.671 −1.324
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 332.443 −46.633
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 238.812 −492
2.2 Depositofaciliteit 17.029 −54.418
2.3 Termijndeposito's 76.500 8.280
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 102 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.890 −6.655
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.178 −5.627
5.1 Overheid 82.380 −5.673
5.2 Overige verplichtingen 7.798 46
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.487 416
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.388 289
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.730 48
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.730 48
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 181.028 −433
11 Herwaarderingsrekeningen 331.533 0
12 Kapitaal en reserves 79.243 462
Totaal passiva 1.956.143 −59.456