Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 11. februārī

2011. gada 15. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 11. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā faktiski nemainījās (182.1 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 10. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 330.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 821.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.7 mljrd. euro (līdz 82.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 19.1 mljrd. euro (līdz 384 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 9. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 213.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 156.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 70.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 61.5 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 9. februārī termiņnoguldījumiem 68.2 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 76.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 17 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 71.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (137.2 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 11. februārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.5 mljrd. euro un 60.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 238.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,432 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 229,761 379
2.1 SVF debitoru parādi 72,622 8
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 157,139 371
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,048 −19
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,843 3,460
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,843 3,460
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 477,663 −65,249
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 156,709 −57,015
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 320,291 −8,879
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 656 654
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 −9
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 49,294 535
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 467,716 868
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,167 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 330,548 868
8 Valdības parāds euro 34,904 0
9 Pārējie aktīvi 281,482 570
Kopā aktīvi 1,956,143 −59,456
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 821,671 −1,324
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 332,443 −46,633
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 238,812 −492
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 17,029 −54,418
2.3 Termiņnoguldījumi 76,500 8,280
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 102 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,890 −6,655
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 90,178 −5,627
5.1 Saistības pret valdību 82,380 −5,673
5.2 Pārējās saistības 7,798 46
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,487 416
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,388 289
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,730 48
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,730 48
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 181,028 −433
11 Pārvērtēšanas konti 331,533 0
12 Kapitāls un rezerves 79,243 462
Kopā pasīvi 1,956,143 −59,456