SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. februar 2011

15. februar 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. februar 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) var stort set uændret på 182,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. februar 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 70 mio. USD 70 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 330,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 821,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,7 mia. euro til 82,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 19,1 mia. euro til 384 mia. euro. Onsdag den 9. februar 2011 udløb en primær markedsoperation på 213,7 mia. euro, og en ny på 156,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 70,4 mia. euro, og en ny på 61,5 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 9. februar 2011 udløb tidsindskud til en værdi af 68,2 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 76,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 17 mia. euro (mod 71,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) var uændret 137,2 mia. euro. I ugen, der sluttede den 11. februar 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,5 mia. euro og 60,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,5 mia. euro til 238,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.432 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 229.761 379
2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.622 8
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 157.139 371
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.048 −19
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.843 3.460
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.843 3.460
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 477.663 −65.249
5.1 Primære markedsoperationer 156.709 −57.015
5.2 Langfristede markedsoperationer 320.291 −8.879
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 656 654
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 −9
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.294 535
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 467.716 868
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.167 0
7.2 Andre værdipapirer 330.548 868
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 0
9 Andre aktiver 281.482 570
Aktiver i alt 1.956.143 −59.456
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 821.671 −1.324
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 332.443 −46.633
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 238.812 −492
2.2 Indlånsfacilitet 17.029 −54.418
2.3 Indskud med fast løbetid 76.500 8.280
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 102 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.890 −6.655
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 90.178 −5.627
5.1 Offentlig forvaltning og service 82.380 −5.673
5.2 Andre forpligtelser 7.798 46
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.487 416
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.388 289
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.730 48
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.730 48
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 181.028 −433
11 Revalueringskonti 331.533 0
12 Kapital og reserver 79.243 462
Passiver i alt 1.956.143 −59.456