Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. únoru 2011

15. února 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. února 2011 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR obchodování se zlatými mincemi, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech prakticky nezměnil a zůstal na úrovni 182,1 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. února 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 70 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 330,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,3 mld. EUR na 821,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,7 mld. EUR na 82,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 19,1 mld. EUR na 384 mld. EUR. Ve středu 9. února 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 213,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 156,7 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 70,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 61,5 mld. EUR. Ve středu 9. února 2011 byly splatné také termínované vklady o objemu 68,2 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 76,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 17 mld. EUR (oproti 71,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 137,2 mld. EUR. V týdnu končícím 11. února 2011 tak činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 76,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,5 mld. EUR na 238,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 432 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 229 761 379
2.1 Pohledávky za MMF 72 622 8
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 157 139 371
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 048 −19
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 843 3 460
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 843 3 460
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 477 663 −65 249
5.1 Hlavní refinanční operace 156 709 −57 015
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 320 291 −8 879
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 656 654
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 −9
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 294 535
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 467 716 868
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 167 0
7.2 Ostatní cenné papíry 330 548 868
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 0
9 Ostatní aktiva 281 482 570
Aktiva celkem 1 956 143 −59 456
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 821 671 −1 324
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 332 443 −46 633
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 238 812 −492
2.2 Vkladová facilita 17 029 −54 418
2.3 Termínované vklady 76 500 8 280
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 102 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 890 −6 655
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 90 178 −5 627
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 82 380 −5 673
5.2 Ostatní závazky 7 798 46
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 487 416
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 388 289
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 730 48
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 730 48
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 181 028 −433
11 Účty přecenění 331 533 0
12 Kapitál a rezervní fondy 79 243 462
Pasiva celkem 1 956 143 −59 456