Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 февруари 2011 г.

15 февруари 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 11 февруари 2011 г., отразява извършената сделка със златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 182,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
10 февруари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 70 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 330,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 821,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,7 млрд. евро до 82,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 19,1 млрд. евро до 384 млрд. евро. На 9 февруари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 213,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 156,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 70,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 61,5 млрд. евро. Също в сряда, 9 февруари 2011 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 68,2 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 76,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 17 млрд. евро (при 71,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на137,2 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 11 февруари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 76,5 млрд. евро и 60,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 0,5 млрд. евро до 238,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 432 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 229 761 379
2.1 Вземания от МВФ 72 622 8
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 157 139 371
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 048 −19
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 843 3 460
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 843 3 460
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 477 663 −65 249
5.1 Основни операции по рефинансиране 156 709 −57 015
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 320 291 −8 879
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 656 654
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −9
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 49 294 535
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 467 716 868
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 167 0
7.2 Други ценни книжа 330 548 868
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 0
9 Други активи 281 482 570
Общо активи 1 956 143 −59 456
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 821 671 −1 324
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 332 443 −46 633
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 238 812 −492
2.2 Депозитно улеснение 17 029 −54 418
2.3 Срочни депозити 76 500 8 280
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 102 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 890 −6 655
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 90 178 −5 627
5.1 Сектор „Държавно управление“ 82 380 −5 673
5.2 Други задължения 7 798 46
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 487 416
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 388 289
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 730 48
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 730 48
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 181 028 −433
11 Сметки за преоценка 331 533 0
12 Капитал и резерви 79 243 462
Общо пасиви 1 956 143 −59 456
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите