Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 januari 2011

25 januari 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 januari 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 182,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 januari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 70 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 325,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,6 miljarder EUR till 823,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 23,5 miljarder EUR till 103,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 76,7 miljarder EUR till 373,4 miljarder EUR. Onsdagen den 19 januari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 180,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 176,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 74 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Onsdagen den 19 januari 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 68,1 miljarder EUR och ersattes av en ny på 70,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 27,5 miljarder EUR (jämfört med 107,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 137,2 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer och värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,5 miljarder EUR respektive 60,8 miljarder EUR den vecka som slutade den 21 januari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 63,3 miljarder EUR till 209,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.432 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 228.275 1.697
2.1 Fordringar på IMF 72.888 1.494
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 155.387 204
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.515 −472
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.129 −1.542
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.129 −1.542
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 477.514 −839
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 176.904 −3.176
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.502 2.284
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 91 59
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 18 −6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.303 4.261
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 462.980 1.503
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.223 58
7.2 Andra värdepapper 325.757 1.445
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.954 0
9 Övriga tillgångar 296.019 −633
Summa tillgångar 1.961.122 3.976
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 823.133 −4.641
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 313.272 −14.258
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 209.122 63.250
2.2 Inlåningsfacilitet 27.477 −79.723
2.3 Inlåning med fast löptid 76.500 2.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 172 −286
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.007 142
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 112.127 23.917
5.1 Offentliga sektorn 103.916 23.484
5.2 Övriga skulder 8.211 433
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.141 −563
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.104 658
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.773 −952
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.773 −952
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 181.737 −586
11 Värderegleringskonton 331.545 0
12 Eget kapital 78.733 260
Summa skulder 1.961.122 3.976
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media