Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. januarja 2011

25. januar 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. januarja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1,5 milijarde EUR na 182,4 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. januar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 70 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,4 milijarde EUR na 325,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,6 milijarde EUR na 823,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 23,5 milijarde EUR na 103,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 76,7 milijarde EUR na 373,4 milijarde EUR. V sredo, 19. januarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 180,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 176,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 74 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 76,5 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 19. januarja 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 68,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 70,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 27,5 milijarde EUR (v primerjavi z 107,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečalo za 0,1 milijarde EUR na 137,2 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in zapadlostjo vrednostnih papirjev v okviru programa nakupov kritih obveznic in programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. V tednu, ki se je končal 21. januarja 2011, je tako vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,8 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 63,3 milijarde EUR na 209,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.432 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 228.275 1.697
2.1 Terjatve do MDS 72.888 1.494
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 155.387 204
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.515 −472
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.129 −1.542
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.129 −1.542
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 477.514 −839
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 176.904 −3.176
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.502 2.284
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 91 59
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 18 −6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 49.303 4.261
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 462.980 1.503
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.223 58
7.2 Drugi vrednostni papirji 325.757 1.445
8 Dolg širše države v EUR 34.954 0
9 Druga sredstva 296.019 −633
Skupaj sredstva 1.961.122 3.976
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 823.133 −4.641
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 313.272 −14.258
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 209.122 63.250
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 27.477 −79.723
2.3 Vezane vloge 76.500 2.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 172 −286
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.007 142
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 112.127 23.917
5.1 Širša država 103.916 23.484
5.2 Druge obveznosti 8.211 433
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.141 −563
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.104 658
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.773 −952
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.773 −952
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 181.737 −586
11 Računi prevrednotenja 331.545 0
12 Kapital in rezerve 78.733 260
Skupaj obveznosti 1.961.122 3.976
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije