Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. januáru 2011

25. januára 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. januára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) zvýšila o 1,5 mld. EUR na 182,4 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. januára 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 70 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 325,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 4,6 mld. EUR na 823,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 23,5 mld. EUR na 103,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 76,7 mld. EUR na 373,4 mld. EUR. V stredu 19. januára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 180,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 176,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 74 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 76,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 19. januára 2011 bola tiež splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 68,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 70,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 27,5 mld. EUR (v porovnaní so 107,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 137,2 mld. EUR, a to v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a splatnosti cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov a Programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 21. januára 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,8 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 63,3 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 432 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 228 275 1 697
2.1 Pohľadávky voči MMF 72 888 1 494
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 155 387 204
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 515 −472
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 129 −1 542
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 129 −1 542
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 477 514 −839
5.1 Hlavné refinančné operácie 176 904 −3 176
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 300 502 2 284
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 91 59
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 18 −6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 303 4 261
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 462 980 1 503
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 223 58
7.2 Ostatné cenné papiere 325 757 1 445
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 954 0
9 Ostatné aktíva 296 019 −633
Úhrn aktív 1 961 122 3 976
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 823 133 −4 641
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 313 272 −14 258
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 209 122 63 250
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 27 477 −79 723
2.3 Termínované vklady 76 500 2 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 172 −286
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 007 142
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 112 127 23 917
5.1 Verejná správa 103 916 23 484
5.2 Ostatné záväzky 8 211 433
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 141 −563
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 104 658
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 773 −952
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 773 −952
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 181 737 −586
11 Účty precenenia 331 545 0
12 Kapitál a rezervy 78 733 260
Úhrn pasív 1 961 122 3 976
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá