Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 stycznia 2011 r.

25 stycznia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 stycznia 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,5 mld euro do poziomu 182,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20 stycznia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 70 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 325,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,6 mld euro do poziomu 823,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 23,5 mld euro do poziomu 103,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 76,7 mld euro do poziomu 373,4 mld euro. W środę 19 stycznia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 180,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 176,9 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 76,5 mld euro, z terminem tygodniowym. Również w środę 19 stycznia 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 68,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 70,4 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 27,5 mld euro (wobec 107,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 137,2 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz zapadnięcia papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych i programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 21 stycznia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,8 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 63,3 mld euro do poziomu 209,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.432 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 228.275 1.697
2.1 Należności od MFW 72.888 1.494
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 155.387 204
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.515 −472
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.129 −1.542
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.129 −1.542
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 477.514 −839
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 176.904 −3.176
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.502 2.284
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 91 59
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 −6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.303 4.261
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 462.980 1.503
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.223 58
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 325.757 1.445
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.954 0
9 Pozostałe aktywa 296.019 −633
Aktywa razem 1.961.122 3.976
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 823.133 −4.641
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 313.272 −14.258
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 209.122 63.250
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 27.477 −79.723
2.3 Depozyty terminowe 76.500 2.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 172 −286
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.007 142
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 112.127 23.917
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 103.916 23.484
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.211 433
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.141 −563
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.104 658
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.773 −952
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.773 −952
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 181.737 −586
11 Różnice z wyceny 331.545 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.733 260
Pasywa razem 1.961.122 3.976
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami