Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 januari 2011

25 januari 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 januari 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 182,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 januari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 70 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 325,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,6 miljard naar EUR 823,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 23,5 miljard naar EUR 103,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 76,7 miljard naar EUR 373,4 miljard. Op woensdag 19 januari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 180,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 176,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 76,5 miljard aangetrokken. Eveneens op woensdag 19 januari 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 68,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 70,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 27,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 107,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 137,2 miljard. Deze stijging was het gevolg van het netto resultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het vervallen van waardepapieren aangehouden in het kader van het aankoopprogramma voor gedekte obligaties en het Programma voor de effectenmarkten. Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 21 januari 2011 respectievelijk EUR 76,5 miljard en EUR 60,8 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 63,3 miljard naar EUR 209,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.432 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 228.275 1.697
2.1 Vorderingen op het IMF 72.888 1.494
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 155.387 204
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.515 −472
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.129 −1.542
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.129 −1.542
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 477.514 −839
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 176.904 −3.176
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.502 2.284
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 91 59
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 18 −6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.303 4.261
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 462.980 1.503
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.223 58
7.2 Overige waardepapieren 325.757 1.445
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.954 0
9 Overige activa 296.019 −633
Totaal activa 1.961.122 3.976
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 823.133 −4.641
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 313.272 −14.258
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 209.122 63.250
2.2 Depositofaciliteit 27.477 −79.723
2.3 Termijndeposito's 76.500 2.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 172 −286
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.007 142
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.127 23.917
5.1 Overheid 103.916 23.484
5.2 Overige verplichtingen 8.211 433
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.141 −563
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.104 658
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.773 −952
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.773 −952
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 181.737 −586
11 Herwaarderingsrekeningen 331.545 0
12 Kapitaal en reserves 78.733 260
Totaal passiva 1.961.122 3.976
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media